Để chuẩn bị cho công tác coi thi học kì II, năm học 2015 - 2016, kính đề nghị các thầy/cô Trưởng, phó, giáo vụ bộ môn thực hiện một số công việc sau:

1. Rà soát lại lịch trong bảng Phân công coi thi của Khoa đã tổng hợp, có trùng khớp với lịch của phòng Đào tạo mà các thầy/cô đã nhận không? Trong trường hợp thừa, thiếu, không trùng khớp, các thầy/cô phản hồi lại cho Khoa.

2. Trên cơ sở bảng Phân công coi thi, các thầy/cô phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi cho các học phần của bộ môn, đồng thời đề nghị số lượng cán bộ coi thi cần Khoa hỗ trợ, tăng cường (theo mẫu file đính kèm)

Hạn nộp file: Trước thứ 4, ngày 4/5/2016 vào địa chỉ email tantienyk@gmail.com

Trân trọng thông báo!