1. Trưởng Khoa

-  Họ Và tên: Nguyễn Thu Hiền

- Số điện thoại: 0975577060

- Email: nguyenthuhien.khcb@tump.edu.vn

2. Phó Trưởng Khoa

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Số điện thoại: 0914902856

- Email: nguyenthianhtuyet.khcb@tump.edu.vn

3. Chuyên viên Văn phòng khoa

- Họ và tên: Bế Thùy Linh

- Số điện thoại: 0988429492

- Email: bethuylinh.khcb@tumpt.edu.vn

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. 

2.2.  Nhiệm vụ

2.2.1. Đào tạo

Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các học phần thuộc khối khoa học cơ bản: Toán, Sinh học, Tin hoc, Tiếng Anh, Lý luận chính trị, Giáo dục thế chất, Hóa học, Vật lý- lý sinh y học cho các đối tượng: Bác sĩ ngành y khoa, Bác sĩ y học dự phòng, Bác sĩ răng hàm mặt, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm y học, Dược học. Ngoài ra một số bộ môn: Lý luận chính trị, Toán Tin, Ngoại ngữ, Vật lý - lý sinh y học tham gia gỉang dạy cho các đối tượng sau đại học và các lớp đào tạo ngắn hạn.

Từ năm 2010  đến nay chương trình được đào tạo theo học chế tín chỉ, năm 2018 chuyên ngành Bác sĩ y khoa được gỉang dạy theo chương trình đổi mới là chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực, phương pháp giảng dạy tích hợp và lồng ghép.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

Song song với hoạt động đào tạo, việc nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng và đạt được nhiều thành tựu. Các lĩnh vực nghiên cứu : nghiên cứu cơ bản và cơ sở, nghiên cứu khoa học giáo dục. Các đề tài tập trung vào các hướng: Sinh học phân tử  ứng dụng trong y học,chế tạo vật liệu mới định hướng ứng dụng xử lý môi trường, đánh giá thành phần và hàm lượng các hợp chất hóa học trong thực phẩm, dược phẩm, nghiên cứu phương pháp giảng dạy các học phần KHCB. Trong 5 năm gần đây, cán bộ khoa đã chủ trì 3  đề tài NCKH cấp Bộ, 03 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp đại học, 42 đề tài cấp trường;160 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong nước  và 22 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. 

3.Bộ môn thuộc khoa

·        Hóa học

·        Sinh học

·        Vật lý- lý sinh y học

·        Lý luận chính trị

·        Giáo dục thể chất

·        Ngoại ngữ

·        Toán – Tin.