Hội đồng khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức họp, thẩm định, rà soát nội dung, chương trình đào tạo các học phần theo đúng trình tự, quy định của Nhà trường