Văn phòng bộ môn: Tầng 3 giảng đường B, trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên

1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập Bộ môn

      Bộ môn Ngoại Ngữ được thành lập năm 1968 với nhiệm vụ chính là giảng dạy tiếng Nga. Từ năm 1977, Bộ môn đảm nhận thêm chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Pháp. Từ năm 1995 đến 2005, cán bộ giảng dạy thuộc Bộ môn chuyển sang công tác tại Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

      Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Ngoại Ngữ được tái thành lập, trực thuộc Khoa Khoa Học Cơ Bản của trường Đại học Y – Dược – Đại học Thái Nguyên.  

      Hiện nay Bộ môn có 08 giảng viên ( 07 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm nhiệm), trong đó có 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ và 01 cử nhân chuyên ngành tiếng Anh.

1.2. Các lãnh đạo tiền nhiệm

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Khắc Nhân Trưởng bộ môn (1968-1982)
2 Nguyễn Thị Ân Trưởng bộ môn (1982-1995/ 2006-2010)

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ đào tạo

      1. Bác sỹ đa khoa chính quy hệ 6 năm.

      2. Bác sỹ đa khoa liên thông hệ 4 năm.

      3. Dược sỹ chính quy hệ 5 năm.

      4. Dược sỹ liên thông hệ 4 năm.

      5. Bác sỹ Răng hàm mặt và Y học dự phòng.

      6. Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy.

      7. Cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm.

      8. Học viên sau đại học các hệ: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Cao học, Bác sĩ nội trú.

2.2. Giảng dạy các môn học

      1. Tiếng Anh cơ bản cho các đối tượng: ĐHCQ (Y, Dược,CNĐD, YHDP, RHM), Đại học liên thông (Y, Dược).

      2. Tiếng Anh chuyên ngành cho các đối tượng: Đại học liên thông (Y, Dược), CNĐD VLVH.

      3. Giảng dạy tiếng Anh cơ bản, chuyên ngành cho học viên SĐH các hệ: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Cao học, Bác sĩ nội trú.

2.3. Tham gia nghiên cứu khoa học

2.4. Biên soạn giáo trình

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Khoa, Trường phân công

  
3. Đội ngũ cán bộ

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 

 

Ts. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

    

  

3.2. Danh sách cán bộ của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 08 cán bộ giảng viên (07 cán bộ giảng viên cơ hữu, 01 cán bộ giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh.

 

 

STT Họ tên Thông tin cá nhân Học phần tham gia giảng dạy
1 Ts. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chức vụ: Trưởng BM – GIảng viên

Điện thoại: 0912 898 282

Email: thanhongmf@yahoo.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược

2 Ths. Trần Thị Quỳnh Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977 837 838

Email: quynhanhdhyk.tn@gmail.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh chuyên ngành Y

3 Ths. Vũ Thị Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 852 716

Email: vuthihaodhktcn@gmail.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh chuyên ngành Y

4 Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982 186 984         

Email:khanhlydhyd@gmail.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

-Tiếng Anh chuyên ngành Dược, CNĐD

5 Ths. Triệu Thành Nam

Chức vụ:

Giáo vụ BM - Giảng viên

Điện thoại: 0978 390 195

Email: tr.thanhnam@gmail.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh chuyên ngành Y, CNĐD

6 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 210 166

Email: phuong.daohong@tnmc.edu.vn

- Tiếng Anh 1,2,3,4
7 Ths. Đào Hồng Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 210 166

Email: phuong.daohong@tnmc.edu.vn

- Tiếng Anh 1,2,3,4
8 Ths. Nguyễn Quỳnh Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0168 790 4956

Email: trangthpttn@gmail.com

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh chuyên ngành Dược

 

4. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

 

STT Tên môn Số tín chỉ Ngành học Trình độ
1 Tiếng Anh học phần 2 03 Đại học chính quy Y, Dược, RHM, YHDP, CNĐD A2
2 Tiếng Anh học phần 2 03 Đại học chính quy Y, Dược, RHM, YHDP, CNĐD B1
3 Tiếng Anh học phần 3 03 Đại học chính quy Y, Dược, RHM, YHDP, CNĐD B1
4 Tiếng Anh học phần 4 03 Đại học chính quy Y, Dược, RHM, YHDP, CNĐD B1
5 Tiếng Anh học phần 1 03 Đại học liên thông Y, Dược A2
6 Tiếng Anh học phần 2 03 Đại học liên thông Y, Dược A2
7 Tiếng Anh học phần 3 (chuyên ngành) 03 Đại học liên thông Y, Dược  
8 Tiếng Anh chuyên ngành CNĐD 05 CNĐD hệ VHVL  
9 Tiếng Anh chuyên ngành Y 10 BS Chuyên khoa I  
10 Tiếng Anh chuyên ngành Y 03 BS Chuyên khoa II  
11 Tiếng Anh chuyên ngành Y 05 Cao học, BS Nội trú