Văn phòng bộ môn: Tầng 5, giảng đường B, trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

 

1. Giới thiệu

- Lịch sử thành lập bộ môn

      Bộ môn Toán - Tin được thành lập năm 1968 với tên gọi bộ môn Toán với nhiệm vụ là giảng dạy toán cao cấp, xác suất thống kê cho sinh viên Đại học Y Khoa và giảng dạy toán sơ cấp cho hệ dự bị đại học. Từ năm 1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại trường Đại học Đại Cương, khoa Toán trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khoa Toán trường Đại học Khoa học Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên.

      Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Toán - Tin được thành lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của trường Đại học Y - Dược,  Đại học Thái Nguyên.

      Hiện nay, Bộ môn có 08 giảng viên, 01 kĩ thuật viên, trong đó có 03 Thạc sĩ chuyên ngành Toán học và  và 05 thạc sĩ, 01 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Các lãnh đạo tiền nhiệm

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Đát Trưởng bộ môn
2 Trương Vĩnh Viễn Trưởng bộ môn
3 Cao Chu Toàn Trưởng bộ môn
4 Nguyễn Độc Lập Trưởng bộ môn(2006-2014)


 2. Chức năng, nhiệm vụ

- Giảng dạy toán cao cấp; xác suất thống kê và tin học đại cương cho sinh viên các ngành đại học chính quy Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng, Răng hàm mặt, các đối tượng hệ đại học liên thông Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, cử nhân điều dưỡng tại chức.

- Giảng dạy toán sơ cấp và tin học cơ bản cho các hệ đào tạo theo địa chỉ (hệ dự bị đại học).

- Giảng dạy học phần Tin học ứng dụng cho học viên sau đại học.

3. Đội ngũ cán bộ

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 

 

 

ThS. Trương Thị Hồng Thuý

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn


 
 

3.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 07 cán bộ giảng viên, 01 kỹ thuật viên trong đó có 01 tiến sĩ, 07 thạc sĩ.

 

 

 

STT Họ tên Thông tin cá nhân

Học phần tham gia

giảng dạy

1 ThS. Trương Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0985.616.926

Email: truonghongthuyyktn@gmail.com

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

2 ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến

Chức vụ: Phó trưởng khoa KHCB

Điện thoại: 0988.905.105

Email: tantienyk@gmail.com

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

3 Ts. Đỗ Thị Phương Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn bộ phận KHCB

Điện thoại: 0973.474.657

Email:phuongquynhtn@gmail.com

- Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

4 ThS. Lê Thị Huyền My

Chức vụ: Phó Bí thư Chi đoàn KHCB

Điện thoại: 0989.789.143

Email: lehuyenmy89@gmail.com

- Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

5 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga

Điện thoại: 0989.789.143

Email: dhnga81@gmail.com

- Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

6 ThS. Vũ Anh Tuấn

Điện thoại: 0973.266.654

Email: tuanva1980@gmail.com

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

7

ThS. Nguyễn Như Trang

Điện thoại: 0913.286.081

Email: nnt.thnn@gmail.com

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

8

ThS. Hà Thị Hằng

Điện thoại: 01669.082.888

Email: hahang.tn@gmail.com

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

9 ThS. Lê Thị Oanh

Điện thoại: 0981.048.098

Email: oanhictu@gmail.com

- Tin học đại cương

4. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

 

STT Tên môn học/học phần Số ĐVHT/tín chỉ Ngành học Trình độ
1 Xác suất thống kê 2/0 BSĐK, DSĐH, CNDD, YHDP, RHM hệ chính quy, CNXN y học Đại học
2 Xác suất thống kê 2/0 BSĐK, DSĐH hệ liên thông, CNXN y học Đại học
3 Toán cao cấp 2/0 CNĐD tại chức, CNXN y học Đại học
4 Xác suất thống kê 3/0 CNĐD tại chức, CNXN y học Đại học
5 Toán sơ cấp 224 Đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển, CNXN y học THPT
6 Tin học đại cương 1/1 BSĐK, DSĐH hệ liên thông, CNXN y học Đại học
7 Tin học đại cương 1/2 BSĐK, DSĐH, CNDD, YHDP, RHM hệ chính quy, CNXN y học Đại học
8 Tin học đại cương 1/1 CNĐD tại chức, CNXN y học Đại học
9 Tin học cơ bản 84 Đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển, CNXN y học THPT
10 Tin học ứng dụng 1/3 Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YTCC, Da liễu, Tai Mũi Họng, Lao, Tâm thần, Thần kinh, Y học gia đình, Gây mê hồi sức, Nhãn khoa Chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú
11 Tin học ứng dụng 2/2 Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YTCC, Da liễu, Tai Mũi Họng Chuyên khoa II