1. Giới thiệu

- Lịch sử thành lập bộ môn

            Bộ môn Toán - Tin được thành lập năm 1968 với tên gọi bộ môn Toán có nhiệm vụ là giảng dạy toán cao cấp, xác suất thống kê cho sinh viên Đại học Y Khoa và giảng dạy toán sơ cấp cho hệ dự bị đại học.

            Từ năm 1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại trường Đại học Đại Cương, khoa Toán trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khoa Toán trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

      Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Toán - Lý là tiền thân của bộ môn Toán Tin được thành lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của trường Đại học Y - Dược,  Đại học Thái Nguyên. Tháng 6 năm 2008, bộ môn Toán – Lý được tách thành 2 bộ môn là bộ môn Toán – Tin và bộ môn Lý – Lý sinh y học theo quyết định của ban lãnh đạo Trường Đại học Y – dược, Đại học Thái Nguyên.

- Các lãnh đạo tiền nhiệm

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Đát Trưởng bộ môn (1971-1976)
2 Trương Vĩnh Viễn Trưởng bộ môn (1976 – 1984)
3 Cao Chu Toàn Trưởng bộ môn (1984-1995)
4 Nguyễn Độc Lập Trưởng bộ môn (2006-2014)

2. Chức năng, nhiệm vụ

            - Giảng dạy xác suất thống kê và Tin học đại cương cho sinh viên các ngành đại học chính quy Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng, Răng hàm mặt, xét nghiệm y học, các đối tượng hệ đại học liên thông Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, cử nhân điều dưỡng tại chức.

            - Giảng dạy toán sơ cấp và tin học cơ bản cho các hệ đào tạo theo địa chỉ và cử tuyển (hệ dự bị đại học).

            - Giảng dạy học phần Thống kê & Tin học ứng dụng cho học viên sau đại học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú)

 

3. Những thành tích đạt được

            Trong những năm qua, bộ môn Toán Tin luôn hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được nhà trường, khoa giao cho. Tập thể luôn đạt Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể văn hóa.

            Các cá nhân trong bộ môn đều tận tụy công tác, luôn thể hiện sự đoàn kết tốt, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường giao cho, luôn nhiệt tình trong các hoạt động và phong trào thi đua của nhà trường.

4. Thông tin liên hệ

Văn phòng bộ môn: Tầng 5, giảng đường B, trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

5. Đội ngũ cán bộ

5.1. Lãnh đạo bộ môn

Họ và tên: ThS. Trương Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

5.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện nay, Bộ môn Toán Tin có 08 giảng viên, 01 kĩ thuật viên, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích và 06 thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

 

 

 

STT Họ tên Thông tin cá nhân

Học phần tham gia

giảng dạy

1 ThS. Trương Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0888.020.959

Email: truonghongthuyyktn@gmail.com

truongthihongthuy@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

2 ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến

Chức vụ: Phó phòng HCTC, Phó trưởng khoa KHCB

Điện thoại: 0988.905.105

Email: nguyenthitantien@gmail.com

nguyenthitantien@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

3 ThS. Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0986.458.856

Email: tuanva1980@gmail.com

vuanhtuan@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

4 ThS. Nguyễn Như Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0913.286.081

Email: nnt.thnn@gmail.com

nguyennhutrang@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

5 ThS. Hà Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01669.082.888

Email: hahang.tn@gmail.com

hathihang@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

6 ThS. Lê Thị Oanh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0981.048.098

Email: oanhictu@gmail.com

lethioanh@tump.edu.vn

- Tin học đại cương

 

7 Ts. Đỗ Thị Phương Quỳnh

Chức vụ: Giáo vụ bộ môn

Điện thoại: 0973.474.657

Email:phuongquynhtn@gmail.com

dothiphuongquynh@tump.edu.vn

 Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

 

8 ThS. Lê Thị Huyền My

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0989.789.143

Email: lehuyenmy89@gmail.com

lethihuyenmy@tump.edu.vn

- Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

9 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.855.043

Email: dhnga81@gmail.com

dothihongnga@tump.edu.vn

 Xác suất thống kê

- Toán cao cấp

- Xác suất thống kê

6. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

STT Tên môn học/học phần Số tín chỉ Ngành học Trình độ
1 Xác suất thống kê 2/0 Bác sĩ y khoa Đại học
2 Tin học 0/2 Bác sĩ y khoa Đại học
3 Xác suất thống kê 2/0 DSĐH, CNDD, YHDP, RHM, CNXNYH Đại học
4 Tin học đại cương 1/2 DSĐH, CNDD, YHDP, RHM, CNXNYH Đại học
5 Xác suất thống kê 2/0 CNĐD tại chức Đại học
6 Tin học ứng dụng 0/1 CNĐD tại chức Đại học
7 Toán sơ cấp 224 tiết Đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển THPT
8 Tin học cơ bản 84 tiết Đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển THPT
9 Thống kê & Tin học ứng dụng 1/3 Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YTCC, Da liễu, Tai Mũi Họng, Lao, Tâm thần, Y học gia đình, Gây mê hồi sức, Nhãn khoa, CĐHA Chuyên khoa I
10 Thống kê & Tin học ứng dụng 1/3 Nội, Ngoại, Sản, Nhi BSNT
11 Tin học ứng dụng 2/2 Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YTCC, Da liễu, Tai Mũi Họng Chuyên khoa II