Văn phòng bộ môn: Tầng 1, giảng đường A, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

1. Giới thiệu

- Lịch sử thành lập bộ môn

Bộ môn Lý – Lý sinh y học trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tiền thân là bộ môn Vật lý thuộc khoa Khoa học cơ bản được thành lập năm 1968. Bộ môn có nhiệm vụ dạy bộ môn vật lý, y vật lý cho sinh viên trường Đại học Y khoa.

Từ năm 1978 bộ môn nhận nhiệm vụ dạy môn Vật lý – Lý sinh y học cho sinh viên các hệ trong trường đại học y.

Năm 1982, sát nhập bộ môn Toán – Lý.

Từ năm 1995 bộ môn tách thành hai bộ môn Vật lý đại cương (nhập vào Đại học Đại cương - Đại học Thái Nguyên) và Lý sinh y học dạy tại trường.

Tháng 6. 2008 bộ môn được tái lập và có tên bộ môn Lý – Lý sinh y học theo quyết định của ban lãnh đạo trường Đại học Y Dược.

- Các lãnh đạo tiền nhiệm

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Lam Trưởng bộ môn (1968)
2

Nguyễn Hữu Trí

Trưởng bộ môn (1972)
3 Trần Hữu Ân Trưởng bộ môn (1975)
4 Lê Danh Dư P. Trưởng bộ môn (1982)
5

Nguyễn Minh Tân

Trưởng bộ môn (1995-2007)

6

Bùi Văn Thiện

Trưởng Khoa,

Trưởng bộ môn

(2008 - 2014)

7

Nguyễn Xuân Hoà

Trưởng Bộ môn

(2014 đến nay)

 

2.  Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Nhiệm vụ cụ thể: Giảng dạy cho các đối tượng chính qui và chuyên tu Y Dược, cử nhân điều dưỡng chính qui và tại chức. Học phần được phân công giảng dạy là: Vật lý đại cương, Vật lý- Lý sinh và Lý sinh y học.

  Các cán bộ giảng viên chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước

 

3.  Đội ngũ cán bộ

3.1.  Lãnh đạo bộ môn

 


Ts Nguyễn Xuân Hòa

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

 


 

3.2.    Danh sách các cán bộ của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 5 cán bộ giảng viên, 2 kỹ thuật viên trong đó có 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ.

 

STT Họ tên Thông tin cá nhân Học phần tham gia giảng dạy
1 TS Nguyễn Xuân Hòa

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0988.865.029

Email:xuanhoadhydtn@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
2 TS Bùi Văn Thiện

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.334.229

Email: buivanthientn@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
3 TS Đặng Văn Thành

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982343181

Email: thanholed@yahoo.co.uk

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
4 ThS Nguyễn Quang Đông

Chức vụ: Bí thư đoàn, Giảng viên

Điện thoại: 0974.974.888

Email: nguyenquangdongvn@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
5 ThS Vũ Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01686417147

Email: vuthuyyktn@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
6 KTV Trịnh Thị Thu Hiền

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại:

Email: hienlysinh@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học
7 KTV Nông Thu Hương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 01273875698

Email: nongthuhuong2711@gmail.com

Vật lý đại cương, Vật lý-Lý sinh, Lý sinh y học

 

4. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

 

STT Tên môn Số tín chỉ Ngành học Trình độ
1 Vật lý   Dược Bổ sung kiến thức
2 Vật lý đại cương 2/1 Dược: chính qui, chuyên tu Đại học
3 Vật lý – Lý sinh 2/1 BSĐK, RHM YHDP, CNDD chính qui và liên thông, Đại học
4 Lý sinh y học 1/1 BSĐK hệ liên thông Đại học