I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Trưởng khoa

- Họ tên: TS Nguyễn Thu Hiền

- Điện thoại: 0975.577.060

- Email: thuhien.yktn@yahoo.com.vn 

2. Phó Trưởng khoa

- Họ tên:  TS Nguyễn Xuân Hòa

- Điện thoại: 0988.865.029

- Email: xuanhoadhydtn@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

- Họ tên:  ThS Nguyễn Thị Tân Tiến

- Điện thoại: 0988.905.105

- Email: tantienyk@gmail.com

4. Chuyên viên Văn phòng khoa:

- Họ tên: ThS Bế Thuỳ Linh

- Điện thoại: 0988.429.492

- Email: thuylinh0301@gmail.com

4. Chức năng:

            Khoa Khoa học cơ bản là một trong 10 khoa của Nhà trường. Khoa có 66 cán bộ viên chức, người lao động, có chức năng - nhiệm vụ quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học/học phần thuộc khối kiến thức khoa học cơ bản trong 04 kỳ đầu cho sinh viên thuộc các chuyên ngành BSĐK, DSĐH, CNĐD, YHDP, RHM, hệ dự bị đại học, cử tuyển, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, ngoài ra các bộ môn Toán - Tin, Ngoại ngữ, Lý luân chính trị còn tham gia giảng dạy cho các học viên sau đại học.

            Khoa khoa học cơ bản rất quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu chủ yếu hướng vào nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu giáo dục, nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật hoá, lý sinh y học trong kiểm nghiệm dược phẩm, độc chất, nghiên cứu các hợp chất tự nhiên trong nước cũng như kết hợp nghiên cứu ở nước ngoài, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.  

5. Nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

II. DANH SÁCH BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. Bộ môn Toán - Tin

2. Bộ môn Lý - Lý sinh y học

3. Bộ môn Hóa học

4. Bộ môn Sinh học

5. Bộ môn Ngoại ngữ

6. Bộ môn Lý luận chính trị

7. Bộ môn Giáo dục thể chất