Văn phòng bộ môn: Tầng 2, giảng đường B, trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

 

1. Giới thiệu

- Lịch sử thành lập bộ môn

Bộ môn Lý luận chính trị tiền thân là bộ môn Mác – Lênin. Trước năm 1982 cán bộ giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin sáp nhập với tổ công tác tuyên truyền trực thuộc Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Đại học Y Bắc Thái. Từ năm 1983 tách ra thành bộ môn Mác - Lênin. Từ năm 1995 đến năm 2005, bộ môn Mác – Lênin chuyển sang công tác tại Khoa Mác – Lênin thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Mác – Lênin được tái thành lập thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Năm 2013, Bộ môn Mác – Lênin được đổi tên thành Bộ môn Lý luận chính trị.

- Các lãnh đạo tiền nhiệm

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Đống Trưởng bộ môn
2 Trần Đăng Dương Trưởng bộ môn
3 Nguyễn Văn Hiến Trưởng bộ môn


2.Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy lý luận Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học cho tất cả các khối hệ đại học và sau đại học của nhà trường. Tham gia nghiên cứu khoa học cũng như mọi công việc theo chức trách quy định.

3. Đội ngũ cán bộ

3.1. Lãnh đạo bộ môn

Họ và tên: Hứa Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng bộ môn

 
 


3.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 07 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 tiến sĩ, 06 thạc sỹ. 

STT Họ tên Thông tin cá nhân

Học phần tham gia giảng dạy

1 Hứa Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912660506

Email: binhytn@gmail.com

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Pháp luật đại cương.

- Triết học.

2 Chu Tuấn Anh


Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0913286886

Email: tuananhyktn@gmail.com

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Pháp luật đại cương.

- Triết học.

3 Trần Công Dương

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0987154888

Email: tranduongtn84@gmail.com

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Pháp luật đại cương.

4 Đinh Thị Giang

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại:0987128483

Email: giangdhytn@gmail.com


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Pháp luật đại cương.

5 Thân Thị Thu Ngân

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0983706365

Email: thanthungan@gmail.com


- Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

- Pháp luật đại cương.

6 Đỗ Thị Nhường

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0972667482

Email: nhuongydtn@gmail.com

- Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

- Pháp luật đại cương.

7 Trần Thị Thanh Thủy


Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0985070535

Email: thanhthuy.tran267@gmail.com


- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Pháp luật đại cương.

4. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

 

STT Tên môn học/học phần Số ĐVHT/ tín chỉ Ngành học Trình độ
1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 05
Bác sỹ đa khoa chính quy, liên thông; Dược sỹ chính quy, liên thông; cử nhân điều dưỡng chính quy, vừa làm vừa học
Đại học
2 Đường lối cách mạng 03 Bác sỹ đa khoa chính quy, liên thông; Dược sỹ chính quy, liên thông; cử nhân điều dưỡng chính quy, vừa làm vừa học Đại học
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 Bác sỹ đa khoa chính quy, liên thông; Dược sỹ chính quy, liên thông; cử nhân điều dưỡng chính quy, vừa làm vừa học Đại học
4 Pháp luật đại cương 02 Bác sỹ đa khoa chính quy, liên thông; Dược sỹ chính quy, liên thông; cử nhân điều dưỡng chính quy, vừa làm vừa học Đại học
5 Triết học 03 Cao học, BSNT

Sau đại học
6 Triết học 06 Chuyên khoa I, II

Sau đại học