1. Giới thiệu.

1.1. Lịch sử thành lập.

Trước năm 1982 cán bộ giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin sáp nhập với tổ công tác tuyên truyền trực thuộc Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Đại học Y Bắc Thái. Từ năm 1983 tách ra thành lập bộ môn Mác - Lênin. Từ năm 1995 đến năm 2005, theo sự điểu chuyển của Đại học Thái Nguyên, các giảng viên của bộ môn Mác – Lênin chuyển sang công tác tại Khoa Mác – Lênin thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Mác – Lênin được tái thành lập thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Từ năm 2011 đến nay đổi tên thành Bộ môn Lý luận chính trị thuộc khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

                                                          

TS. Hứa Thanh Bình                                                                      ThS. Thân Thị Thu Ngân

    Trưởng bộ môn                                                                            Phó Trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng

Là một bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giảng dạy các môn lý luận chính trị và thực hiện công tác phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ chung của nhà Trường.

2.2. Nhiệm vụ đào tạo

Giảng dạy các học phần lý luận chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương cho các hệ đại học trong Trường; Giảng dạy học phần Triết học sau đại học cho các hệ cao học, chuyên khoa I và bác sĩ nội trú trong Trường. Bộ môn cũng đảm nhiệm việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện công tác đào tạo theo quy chế, quy định của nhà Trường, chủ trì biên soạn và hoàn thiện các giáo trình, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, phù hợp đặc thù sinh viên  trường Y Dược; tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học và viết báo khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học….

3. Nghiên cứu khoa học

Bộ môn đã có 02 đề tại nghiên cứu khoa học cấp bộ, 012 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 02 đề tài cấp đại học; 52 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước.

3. Danh sách Bộ môn

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 GVC-TS Hứa Thanh Bình Trưởng bộ môn 0912660506 binhytn@gmail.com
2 GVC-ThS Thân Thị Thu Ngân Phó Trưởng bộ môn 0983706365 thanthungan@gmail.com
3 GVC-TS Chu Tuấn Anh Giảng viên 0913286886 tuananhyktn@gmail.com
4 ThS Trần Công Dương Giảng viên 0987154888 tranduongtn84@gmail.com
5 GVC-TS Đinh Thị Giang Giảng viên 0987128483 giangdhytn@gmail.com
6 GVC-TS Đỗ Thị Nhường Giảng viên 0972667428 nhuongydtn@gmail.com
7 ThS Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên 0985070535 thanhthuy.tran267@gmail.com