BỘ MÔN SINH HỌC

 

1. Giới thiệu

- Lịch sử thành lập bộ môn

Bộ môn Sinh học tiền thân là bộ môn Sinh học thuộc khối Khoa học cơ bản được thành lập năm 1968. Từ năm 1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại Trường Đại học Đại cương - Đại học  Thái Nguyên.

Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Hóa - Sinh được thành lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại học Y Dược - Đại học  Thái Nguyên.  Tháng 10 năm 2010, Bộ môn Sinh học được tách ra từ Bộ môn Hóa - Sinh

- Các lãnh đạo tiền nhiệm

GVC. CN Trần Anh Thả Trưởng bộ môn (1968 - 1971)
GV. CN Bùi Hùng Trưởng bộ môn (1972 - 1974)
GV. CN Nguyễn Văn Vinh Trưởng bộ môn (1975 - 1979)
TS. Đoàn Khắc Hòa Trưởng bộ môn (1980 - 1982)
GV. CN Bùi Đình Thư Trưởng bộ môn
GVC. TS. Lô Quang Phú Trưởng bộ môn (1980 - 1995)
GVC. TS. Ngô Quang Tuyển Trưởng bộ môn (1981 - 1995)
CN. Ngô Đăng Tân Phó trưởng bộ môn (1995 - 2010)
GV. Cù Xuân Chánh Trưởng bộ môn (2006 - 2010)

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, gồm các hệ: đại học Y hệ 6 năm và 4 năm, đại học Dược hệ 5 năm và 4 năm, cử nhân điều dưỡng chính quy, cử nhân điều dưỡng hệ VLVH, kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, hệ dự bị, cử tuyển.

Tiến hành nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, tham gia các phong trào thi đua của nhà trường.

3. Những thành tích đạt được

- Bộ môn luôn đạt tập thể lao động tiên tiến.

- Nhiều giảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các giảng viên trong bộ môn tích cực tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

 

4. Thông tin liên hệ

Văn phòng bộ môn: Tầng 5, giảng đường B, trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Website: http://www.fbio.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/BMSinhHoc

 

5. Đội ngũ cán bộ

5.1. Lãnh đạo bộ môn

 

Ts Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng bộ môn

 
 
ThS Bùi Thị Hà

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn


 
5.2. Danh sách CBGV của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 8 cán bộ giảng viên, 3 kỹ thuật viên trong đó có 2 tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 2 trung cấp.

 

 Tập thể CBVC Bộ môn Sinh học
STT Họ tên Thông tin cá nhân

Học phần tham gia giảng dạy

1 TS. Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0975577060

Email: thuhien.yk@yahoo.com.vn

Sinh -

Di truyền

2

 

ThS. Bùi Thị Hà

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 01683566336

Email: buihayk@gmail.com

Sinh -

Di truyền

3

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0975421186

Email: nguyen@huyhoang.info

Sinh -

Di truyền

4 TS. Lã Duy Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912866006

Email: laduyanh@gmail.com

Sinh -

Di truyền

5 ThS. Vũ Thị Như Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0965923285

Email: nhutrang.dhyktn@gmail.com

Sinh -

Di truyền

6 ThS. Nguyễn Thu Giang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0986060359

Email: giangsinhdhy123@gmail.com

Sinh -

Di truyền

7 ThS. Ngô Thị Thúy Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914773988

Email: ngansinhydtn@gmail.com

Sinh -

Di truyền

8 ThS. Phó Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984060452

Email: phohang2011@gmail.com

Sinh -

Di truyền

9 ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Chức vụ: KTV

Điện thoại: 0989423270

Email: maiphamsp@gmail.com

Sinh -

Di truyền

 10 Nguyễn Thị Mão

Chức vụ: KTV

Điện thoại: 0984031596

 

Sinh -

Di truyền

11  Đặng Thị Thanh Mai Chức vụ: KTV

Điện thoại: 0915640857

Email: dangthanhmai376@gmail.com

Sinh -

Di truyền

 

 

6. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

STT Tên môn Số tín chỉ Ngành học Trình độ
  Di truyền y học 3 Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm,RHM,YHDP, ĐHDược, CNĐDCQ Đại học
2 Di truyền y học 2 Chuyên tu y, chuyên tu dược Chuyên tu
3 Di truyền y học 2 CNĐDTC Đại học
4 Sinh học đại cương 3 CNĐDTC Đại học