1. Giới thiệu

Địa chỉ: Văn phòng bộ môn Sinh học , tầng 05 - Tòa nhà 8 tầng (A2), Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

1.1. Lịch sử thành lập

- Bộ môn Sinh học được tái lập từ năm 2006 đến tháng 10 năm 2010 được tách thành hai bộ môn là Hóa học và Sinh học.

- Các thế hệ lãnh đạo bộ môn

 

GVC. CN Trần Anh Thả Trưởng bộ môn
GV.CN Bùi Hùng Trưởng bộ môn (1972 – 1974)
GV.VN Nguyễn Văn Vinh Trưởng bộ môn (1975 – 1979)
TS. Đoàn Khắc Hòa Trưởng bộ môn
GV.CN Bùi Đình Thư Trưởng bộ môn (1969 – 1971)
GVC.TS Lô Quang Phú Trưởng bộ môn (1980 – 1995)
GVC.TS Ngô Quang Tuyển Phó trưởng bộ môn (1981 – 1995)
GVC.ThS Cù Xuân Chánh Trưởng bộ môn (2006 – 2010)
GVC.TS Nguyễn Thu Hiền Trưởng bộ môn (từ 2010 đến nay)

 

                                                             

                                                      

TS. Nguyễn Thu Hiền-Trưởng bộ môn                          TS. Bùi Thị Hà-P.trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng.

2.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện công tác đào tạo theo quy chế, quy định của Nhà trường.

Biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, phù hợp chuyên ngành Y Dược.

Tham gia nghiên cứu khoa học: chủ trì, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; viết báo khoa học, tham gia các hội nghị khoa học.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học…

Trong nhiều năm qua bộ môn Sinh học luôn đạt được những thành tích đáng kể như: Tập thể lao động xuất sắc, tập thể văn hoá tiêu biểu, có nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen của các cấp.

 

TT Họ và tên Só điện thoại Email Ghi chú
1 TS. Lã Duy Anh 0912866006 laduyanh@tump@tump.edu.vn Giảng viên
2 TS. Bùi Thị Hà 0383566336 Buithiha@tump.edu.vn Giảng viên
3 TS. Nguyễn Thu Hiền 0975577060 Nguyenthuhien.khcb@tump.edu.vn Giảng viên
4 TS. Vũ Thị Như Trang 0965923285 Nguyenthuhien.khcb@tump.edu.vn Giảng viên
5 ThS. Nguyễn Thu Giang 0368593983 Nguyenthugiang@tump.edu.vn Giảng viên
6 ThS. Phó Thị Thúy Hằng 0984060452 Phothithuyhang@tump.edu.vn Giảng viên
7 ThS. Ngô Thị Thúy Ngân 0914773988 Ngothuythithuyngan@tum.edu.vn Giảng viên
8 Ths. Đặng Thị Thanh Mai 0915640857 dangthanhmai@tump.edu.vn Giảng viên
9 Ths. Phạm Thị Tuyết Mai 0989423270 Phamthituyetmai@tump.edu.vn Giảng viên
10 Bế Thuỳ Linh 0988429492 Bethuylinh@tump.edu.vn Giảng viên