Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

Điện thoại: 0977.577.060

Email: thuhien.yktn@yahoo.com.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ

Điện thoại: 0988.865.029

Email: xuanhoadhydtn@gmail.com

   
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tân Tiến

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0988.905.105

Email: nguyenthitantien@gmail.com

   
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Ủy viên Ban chi ủy

Điện thoại: 0914.902.85

Email: tuyetdhyktn@gmail.com

   
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chức vụ: Ủy viên Ban chi ủy

Điện thoại: 0912.898.282

Email: thanhongmf@gmail.com