1. Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

 

Họ và tên: TS Nguyễn Thu Hiền

Điện thoại: 0977.577.060

Email: thuhien.yktn@yahoo.com.vn

2. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: TS Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: 0988.865.029

Email: xuanhoadhydtn@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: ThS Nguyễn Thị Tân Tiến

Điện thoại: 0988.905.105

Email: tantienyk@gmail.com