1. Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thu Hiền

Điện thoại: 0977.577.060

Email: thuhien.yktn@yahoo.com.vn

          nguyenthuhien@tump.edu.vn     

2. Phó trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ

 

Họ và tên:  TS. Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: 0856.244.168/0988.865.029

Email:  xuanhoadhydtn@gmail.com

           nguyenxuanhoa@tump.edu.vn

 

3. Phó trưởng khoa

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến

Điện thoại: 0988.905.105

Email: nguyenthitantien@gmail.com

          nguyenthitantien@tump.edu.vn  

 

4. Ủy viên Ban chi ủy

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Điện thoại: 0914. 902.  856

Email:  tuyetdhyktn@yahoo.com.vn

           nguyenthianhtuyet@tump.edu.vn

 

5. Ủy viên Ban chi ủy

 

Họ và tên: TS. Hứa Thanh Bình

Điện thoại: 0912 .660. 506

Email: binhytn@gmail.com

          huathanhbinh @tump.edu.vn       

 

6. Ủy viên Ban chi ủy

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Điện thoại:  0912. 898. 282

Email: thanhongmf@yahoo.com

          nguyenthithanhhong@tump.edu.vn