Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí:

1. Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại: 0983.689.019

Email: nguyennhungdhtn@gmail.com

          nguyenthihongnhung@tump.edu.vn

2. Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Họ và tên: Th.s. Thân Thị Thu Ngân

Điện thoại: 0983.706.365

Email: thanthungan@gmail.com

          thanthithungan@tump.edu.vn           

3. Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn

Họ và tên: Đàm Thị Chung Thủy

Điện thoại: 0973.180.145

Email: damchungthuy@gmail.com

          damthichungthuy@tump.edu.vn          

4. Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn

Họ và tên: TS. Nguyễn Quỳnh Trang

Điện thoại: 0965.525.888

Email: trangdhytn@gmail.com

          nguyenquynhtrang@tump.edu.vn          

5. Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn

Họ và tên: Th.S. Hoàng Duy Tường

Điện thoại: 0962.220.922

Email: duytuong.sport@gmail.com

          hoangduytuong@tump.edu.vn