Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 05 đồng chí