Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- Chủ tịch Công đoàn bộ phận

2. Đ/c Thân Thị Thu Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

3. Đ/c Đàm Thị Chung Thủy - Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn

4. Đ/c Nguyễn Quỳnh Trang - Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn

5. Đ/c Hoàng Duy Tường - Ủy viên, tổ trưởng tổ công đoàn