Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018 gồm 03 đồng chí:

1. Bí thư Chi đoàn

 

    

 

Họ và tên: ThS Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại: 0984.837.596

Email: ngocminhtn86@gmail.com


 2. Phó bí thư Chi đoàn 

 

 

Họ và tên: ThS Lê Huyền My

Điện thoại: 0989.789.143

Email: lehuyemy89@gmail.com

 

 

3. Ủy viên BCH Chi đoàn

 

      

 

Họ và tên: ThS Phạm Thị Tuyết Mai

Điện thoại: 0989.423.270

Email: maiphamsp@gmail.com