Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016 gồm 03 đồng chí:

1. Bí thư Chi đoàn

 Họ và tên: ThS Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại: 0984.837.596

Email: ngocminhtn86@gmail.com


2. Phó bí thư Chi đoàn 

 Họ và tên: ThS Lê Huyền My

Điện thoại: 0989.789.143

Email: lehuyemy89@gmail.com


3. Ủy viên BCH Chi đoàn

Họ và tên: ThS Thân Thị Thu Ngân

Điện thoại: 0983.706.365

Email: thanthungan@gmail.com